18-12-2017 - 03:09

Tiểu sử của Lãnh đạo

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

1. Họ và tên thường dùng:    DƯƠNG KIM HỢI    

2. Họ và tên khai sinh:          DƯƠNG KIM HỢI

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh:   20/01/1959   

5. Giới tính: Nam

6. Quê quán: Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay: Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

8. Số CMND:  183378749

Ngày cấp:          07/3/2012                  Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

9. Dân tộc:             Kinh                      10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông:    8/10

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp, chuyên ngành: Kế toán

- Học vị:   Không   ; Học hàm:  Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ:   Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

14. Nơi làm việc: UBND xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

15. Ngày vào Đảng:   13/9/1981; Số thẻ đảng viên: 07018234

- Ngày chính thức:     117/01/1983;

- Chức vụ trong Đảng:  Bí thư Đảng ủy

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-  Hội viên Nông dân, hội viên Cựu Chiến binh

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Bằng khen của

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:

- Không bị xữ lý kỷ luật, không có án tích

20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tượng Sơn khóa 12,13,14,15,16,17,18, nhiệm kỳ: 1987-1989, 1989-1991, 1991-1995, 1995-1999, 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016;

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

Từ tháng 3 năm 1979 đến tháng 8 năm 1983

- Tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, Trung sỹ A trưởng thuộc c24, E421,P306, Quân đoàn 2;

Từ tháng 12 năm 1984 đến tháng 10 năm 1987

- Phó Bí thư chi bộ, kiêm xóm Phó xóm 5, xã Tượng Sơn;

Từ tháng 11 năm 1987 đến tháng 12 năm 1989

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn xã Tượng Sơn;

Từ tháng 01 năm 1990 đến tháng 5 năm 1993

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn;

Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 11 năm 1994

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã, kiêm Trưởng Công an xã Tượng Sơn;

Từ tháng 12 năm 1994 đến tháng 12 năm 1995

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Tượng Sơn;

Từ tháng 01 năm 1996 đến tháng 4 năm 2004

- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tượng Sơn;

Từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 8 năm 2005

- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐND xã Tượng Sơn;

Từ tháng 9 năm 2005 đến nay

- Ủy viên Ban Thường vụ, Bí Thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐND xã Tượng Sơn;

 

 

Tượng Sơn, ngày 06  tháng 3 năm 2016

Ký tên

 

 

 

 

Dương Kim Hợi

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ TƯỢNG SƠN

1. Họ và tên thường dùng:   DƯƠNG KIM HUY

2. Họ và tên khai sinh:     DƯƠNG KIM HUY

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh:  04/6/1966;     

5. Giới tính: Nam

6. Quê quán: Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay: Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

8. Số CMND: 184177397

Ngày cấp:    13/02/2012                       Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

9. Dân tộc:             Kinh                      10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành: Kỷ sư Nông học

- Học vị:   Không;           Học hàm:  Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ:  Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn

14. Nơi làm việc: UBND xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

15. Ngày vào Đảng:   19/5/1994; Số thẻ đảng viên:  07018236

- Ngày chính thức:     19/5/1995;

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Ngày ra khỏi Đảng:     Không

Lý do ra khỏi Đảng:      Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Hội Thành viên Hội Nông dân, hội viên cựu chiến binh

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khỏe:    Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:

- Không bị xữ lý kỷ luật, không có án tích

20. Là đại biểu Quốc hội:  Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tượng Sơn khóa 16,17,18 nhiệm kỳ: 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016;

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

Từ tháng 9 năm 1986 đến tháng 10 năm 1989

- Tham gia nghĩa vụ Quân sự E28-Quân chủng phòng không;

Từ tháng 11 năm 1989 đến tháng 4 năm 1995

- Làm ruộng, Bí thư chi đoàn thôn Nam Giang, xã Tượng Sơn;

Từ tháng 5 năm 1995 đến tháng 3 năm 2000

- Ban chấp hành đoàn xã, Phó Bí thư Đoàn xã ( Tham gia học Đại học Nông nghiệp hệ Tại chức tại trung tâm chính trị huyện Thạch Hà mở do trường Đại học Nông lâm Huế đào tạo;

Từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 6 năm 2004

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn xã Tượng Sơn

Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tượng Sơn

Từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 6 năm 2015

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn;

Từ tháng 7 năm 2015 đến nay

- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn;

 

 

Tượng Sơn, ngày 06  tháng 03  năm 2016

Ký tên

 

 

 

 

 

Dương Kim Huy

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TƯỢNG SƠN

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

1. Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN NGỌC HOA

2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN NGỌC HOA

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh:   28/8/1968   

5. Giới tính: Nam

6. Quê quán: Xã Tượng Sơn, huyện Thạch hà, tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay: Thôn Đoài Phú, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

8. Số CMND:  183134552

Ngày cấp:                    22/4/2015        Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

9. Dân tộc:             Kinh                      10. Tôn giáo:   Không

11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông:             12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ:    Trung Cấp; chuyên ngành: Quân sự cơ sở

- Học vị:     Không;            Học hàm:  Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ:  Chứng chỉ A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã

14. Nơi làm việc: UBND xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

15. Ngày vào Đảng:   04/3/1995; Số thẻ đảng viên:    07042611

- Ngày chính thức:     04/3/1996;

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ;

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Hội viên Nông dân, Hội viên Cựu chiến binh, Công đoàn cơ sở

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn cơ sở

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  Không

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Huân chương chiến công hạng Ba

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:

- Không bị xữ lý kỷ luật, không có án tích

20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tượng Sơn khóa 15,16, 18; nhiệm kỳ: 1994-1999, 1999-2004, 2011-2016;

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

Từ tháng 02 năm 1986 đến tháng 12 năm 1989

- Nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam;

Từ tháng 01 năm 1991 đến tháng 5 năm 1993

- Phó Bí thư Đoàn xã Tượng Sơn;

Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 5 năm 1996

- Bí thư Đoàn xã Tượng Sơn, kiêm cán bộ dân số KHHGĐ;

Từ tháng 6 năm 1996 đến tháng 10 năm 1997

- Phó Công an xã Tượng Sơn, kiêm cán bộ DSKHHGĐ;

Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 01 năm 2001

- Chủ nhiệm Hợp tác xã Thắng Lợi xã Tượng Sơn;

Từ tháng 02 năm 2001 đến tháng 8 năm 2005

- Chỉ huy phó Quân sự xã Tượng Sơn ( Tham gia học lớp Trung cấp Quân sự cơ sở tại trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2001 – 2003);

Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 5 năm 2015

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Tượng Sơn ( Tham gia lớp Trung cấp chính trị học tại trường Chính trị Trần Phú);

Từ tháng 6 năm 2015 đến nay

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn;

 

 

Tượng Sơn, ngày  05  tháng 3  năm 2016

Ký tên

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hoa

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TƯỢNG SƠN

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TRINH

2. Họ và tên khai sinh:    NGUYỄN THỊ TRINH

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh: 23/3/1968    

5. Giới tính: Nữ

6. Quê quán: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay: Thôn Thượng Phú, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

8. Số CMND:    183861292

Ngày cấp:           05/8/2008                 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

9. Dân tộc:             Kinh                      10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp; chuyên ngành: Kế toán nông nghiệp

- Học vị: Không;      Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Nông dân xã

14. Nơi làm việc: Hội Nông dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

15. Ngày vào Đảng:   03/01/1999; Số thẻ đảng viên:  07018237

- Ngày chính thức:     03/01/2000;

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy

- Ngày ra khỏi Đảng:    Không

Lý do ra khỏi Đảng:      Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ.

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội Nông dân xã Tượng Sơn

17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

- Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2014;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:

- Không bị xữ lý kỷ luật, không có án tích;

20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa 17,18 nhiệm kỳ: 2004-2011, 2011-2016;

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

Từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005

- Văn phòng Đảng ủy, kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã Tượng Sơn;

Từ tháng 11 năm 2005 đến nay

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tượng Sơn ( Tham gia học lớp Trung cấp chính trị, Trung cấp kế toán Nông nghiệp do trường trung cấp chính trị Trần Phú và Trung cấp Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh mở tại trung tâm chính trị huyện Thạch Hà);

 

 

Tượng Sơn, ngày 05  tháng 3  năm 2016

Ký tên

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trinh

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN DANH NGHĨA

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN DANH NGHĨA

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh: 30/8/1959    

5. Giới tính: Nam

6. Quê quán: Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

7. Nơi đăng ký thường trú: Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay: Thôn Thượng Phú, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

8. Số CMND: 183860999

Ngày cấp: 23/4/2008                            Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

9. Dân tộc: Kinh                                  10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp; chuyên ngành: Kế toán

- Học vị: Không;               Học hàm:   Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ:  Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch HĐND xã

14. Nơi làm việc: Hội đồng Nhân dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

15. Ngày vào Đảng:14/3/1980; Số thẻ đảng viên: 07042638

- Ngày chính thức: 14/02/1981;

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Hội viên Nông dân, Đoàn viên Công đoàn cơ sở, Hội viên Cựu chiến binh

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Công đoàn cơ sở, Hội CCB

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  Không

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:

- Không bị xữ lý kỷ luật, không có án tích

20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tượng Sơn khóa 15,16,18; nhiệm kỳ: 1999-2004, 2001-2004, 2011-2016;

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

Từ tháng 8 năm 1978 đến tháng 6 năm 1982

- Bộ đội, tại Trung đoàn 28, Quân chủng không quân;

Từ tháng 9 năm 1982 đến tháng 10 năm 1984

- Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã Tượng Sơn;

Từ tháng 11 năm 1984 đến tháng 12 năm 1986

- Phó Bí Thư Đoàn xã Tượng Sơn;

Từ tháng 01 năm 1987 đến tháng 3 năm 1988

- Làm ruộng, Thôn trưởng thôn Trung Tiến, xã Tượng Sơn;

Từ tháng 4 năm 1988 đến tháng 3 năm 1989

- Làm kế toán xóm 8, xã Tượng Sơn;

Từ tháng 4 năm 1989 đến tháng 4 năm 1990

- Làm Xóm trưởng xóm 8, xã Tượng Sơn;

Từ tháng 5 năm 1990 đến tháng 4 năm 1994

- Phó Bí thư Chi bộ xóm 8, xã Tượng Sơn;

Từ tháng 5 năm 1994 đến tháng 11 năm 1996

- Bí Thư chi bộ xóm 8, xã Tượng Sơn;

Từ tháng 12 năm 1996 đến tháng 4 năm 2004

- Phó Công an xã Tượng Sơn;

Từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 6 năm 2011

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng Công an xã Tượng Sơn

Từ tháng 07 năm 2011 đến nay

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND xã Tượng Sơn;

 

 

 

Tượng Sơn, ngày 05  tháng 3  năm 2016

Ký tên

 

 

 

 

Trần Danh Nghĩa

 

. . . . .